POVINNÉ INFORMACE

Úvodní stránka

POVINNÉ INFORMACEInformace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název:

Mateřská škola Všeruby, okres Domažlice, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Činnost vytyčena: školský zákon č. 561 / 2004 Sb., vyhláška č. 14 / 2005 Sb.
Předmět hlavní činnosti: zabezpečování předškolního vzdělávání dle vyhlášky č.14/2005 Sb.
Datum zahájení činnosti: 27. 3. 1996
Datum zápisu školy do rejstříku: 1. 1. 2005

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Adresa: MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠERUBY, p. o., Všeruby u Kdyně 156, 345 07

Ředitelka: Bc. Simona Vroblová Váchalová
Tel.: 379 779 260
Mobil: 777 267 732

Vedoucí školní jídelny: Ing. Alžběta Hrubá
Tel.: 379 779 260

Datová schránka: 5s3k4b5

IČO: 606 114 13

Email: msvseruby@seznam.cz

5. Případné platby lze poukázat

Název účtu: MS VSERUBY,OKR.DOMAZ
Účet: 181890136/0300
IBAN: CZ3703000000000181890136

6. IČO

60611413

7. Plátce daně z přidané hodnoty

NE

8. Dokumenty

Úřední deska

9. Žádost o informace

 • ústně – v kanceláři školy
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu školy nebo poštou na adresu školy: Mateřská škola Všeruby, Všeruby 156, 345 07 Všeruby
 • e-mailem: msvseruby@seznam.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 379 779 260

10. Příjem a podání podnětů

 • ústně – v kanceláři školy
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu školy: Mateřská škola Všeruby, Všeruby 156, 345 07 Všeruby
 • e-mailem: msvseruby@seznam.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 379 779 260

11. Předpisy

Činnost a provoz naší mateřské školy je legislativně upraven následujícími dokumenty:
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
Ústavní zákon 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
ZÁKONY (vždy ve znění pozdějších předpisů)
 • Zákon č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY (vždy ve znění pozdějších předpisů)
 • NV č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
 • NV č.341/2017Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
 • NV č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci
 • NV č. 222/2010 Sb., katalog prací
VYHLÁŠKY (vždy ve znění pozdějších předpisů)
 • č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
 • č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • č. 263/2007 Sb., pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
PEDAGOGICKÉ DOKUMENTY (vždy ve znění pozdějších předpisů)
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
 • metodická doporučení MŠMT

12. Úhrady za posyktování informací

Mateřská škola Všeruby je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

13. Licenční smlouvy

V současné době nejsou pro Mateřskou školu Všeruby poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím